عصر خمینی

این عصر راباید عصر خمینی نامید.امام خامنه ای

عصر خمینی

این عصر راباید عصر خمینی نامید.امام خامنه ای

عصر خمینی

مابرآن عهد که بستیم نشستیم

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

دعوت به قیام

ای مستضعفان جهان به پا خیزید وخود رااز چنگال  ستمگران جنایتکارنجات دهید.وای مسلمانان غیرتمنداقطار عالم!ازخواب غفلت برخیزید واسلام وکشورهای اسلامی راازدست  ووابستگان به آنان رهائی بخشید

ای ملت مسلم!ای ملت های مظلوم همه کشورهای اسلامی !ای ملت های عزیزی که تحت  سلطه اشخاصی واقع شدید که ذخایر شما راتقدیم امریکا میکنند وشما خودتان بازحمت وذلت زندگی می کنید!بیدار بشوید،وبرخیزید ودرمقبال ابرقدرت ها بایستید که اگر ایستادید ،اینها هیچی کاری نمی توانند بکنند.

مسلمانان تمامی کشورهای جهان!ازآن جاکه شما درسلطه بیگانگان گرفتار مرگ تدریجی شده اید باید بروحشت ازمرگ  غلبه کنید واز وجود جوانان پرشور وشهادت طلبی که حاضرند خطوط جبهه کفر رابشکنند استفاده نمایند،به فکرنگه داشتن وضع موجود نبا

شند بلکه به فکرفرارازاسارت ورهایی ازبردگی ویورش به دشمنان اسلا م باشید که عزت وحیات درسایه مبارزه است واولین گام درمبارزه،اراده است وپس ازان تصمیم براین که سیادت کفر وشرک جهانی خصوصا آمریکا رابرخودحرام کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۳ ، ۱۹:۵۰
م. رنجبر